INSTYTUT ALLERHANDA

Organizacja pożytku Publicznego

 

Odwiedź stronę Instytutu

Instytut Allerhanda jest organizacją pożytku publicznego oraz ośrodkiem zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Instytut prowadzi także badania interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa.

W ramach Allerhand Summits zorganizowaliśmy już ponad 28 ogólnopolskich dyskusji, w których wzięło udział ponad tysiąc uczestników a ponad 300 ekspertów zabrało głos w ważnych dla prawa i ekonomii sprawach. Nasze zdolności organizacyjne doceniło MSZ Królestwa Norwegii zlecając nam zorganizowanie międzynarodowej konferencji w Kiszyniowie.

Eksperci Instytutu biorą również udział w pracach legislacyjnych, prowadzonych między innymi w związku z reformą szkolnictwa wyższego w ramach projektu Ustawa 2.0 oraz w próbach zażegnania kryzysu konstytucyjnego.  Ponadto, Instytut pomaga osobom nadmiernie zadłużonym w ramach projektu bezpłatnych konsultacji prawnych dotyczących możliwości skorzystania z upadłości konsumenckiej.

Dowiedz się więcej

Działalność Instytutu Allerhanda obejmuje w szczególności:

  • Badanie i opiniowanie mających znaczenie dla gospodarki projektów ustaw poprzez szacowanie skutków ekonomicznych i społecznych określonych rozwiązań legislacyjnych (ocena skutków regulacji, ekonomiczna analiza prawa);
  • Poszukiwanie metod implementacji prawa wspólnotowego oraz transplantów prawnych do krajowego porządku prawnego;
  • Stymulowanie rozwoju polskiej myśli prawnej, etyki zawodowej oraz jakości debaty publicznej;
  • Czynienie starań dla wzmocnienia pozycji Polski i innych nowych krajów członkowskich UE w publicznych konsultacjach inicjowanych przez Komisję Europejską a dotyczących takich tematów jak: europeizacja prawa prywatnego, eliminacja barier administracyjnoprawnych dla przedsiębiorczości, corporate governance, swoboda przepływu usług, kapitału i przedsiębiorczości, fundusze inwestycyjne, instytucje kredytowe, nadzór nad rynkami finansowymi etc.;
  • Organizacja sesji naukowych, wykładów monograficznych, sympozjów, seminariów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem wiodących znawców prawa – akademików i praktyków, poświęconych rozważaniom nad węzłowymi zagadnieniami prawnymi, zarówno w aspektach praktycznych, dotyczących polityki prawa jak również wizjonerskich; Wydawanie publikacji książkowych oraz czasopism we współpracy z wiodącymi wydawcami literatury fachowej;
  • Integracja młodych naukowców, w szczególności z krajów takich jak: Polska, Niemcy, Ukraina, Austria, Izrael, poprzez fundowanie stypendiów naukowych oraz doktoranckich; Utrzymywanie międzynarodowej współpracy naukowej ze swoimi odpowiednikami w innych krajach;

Allerhand Summits

Polskie Kongresy Prawa to tematyczne kongresy tematyczne, których jednym z głównych celów jest stworzenie platformy wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami świata ekonomii oraz prawa w najważniejszych dla nich obszarach.

Allerhand Training

Specjalistyczne szkolenia, prowadzone każdorazowo przez najlepszych ekspertów z zakresu omawianego tematu, wśród których znajdują się Członkowie Zespołów Ministerialnych i gremiów eksperckich przy Komisji Europejskiej.

Allerhand Advocacy

Instytut podejmuje, wspiera, monitoruje a także zleca na zasadzie zaangażowania pro bono sprawy precedensowe oraz sprawy o znaczącym potencjale wpływu na funkcjonowanie instytucji i na przestrzeganie praw człowieka.

Oficyna Allerhanda

Instytut prezentuje dorobek organizowanych przez siebie Kongresów w formie publikacji. Pod szyldem Oficyny Allerhanda ukazują się również analizy dotyczące m. in. aspektów społeczno – gospodarczych, finansów, prawa spółek.

Centrum Praw Obcych

Ideą powstania CPO jest zapewnienie polskim sądom profesjonalnej opinii w przedmiocie ustalenia treści przepisów oraz sporządzenia kompletnej opinii w zakresie porządku prawnego w danym państwie, pozwalającej na prawidłowe zastosowanie prawa obcego w konkretnym postępowaniu.

Granty

Instytut realizował i realizuje projekty: RITA, Competition Law and State Aid Regulatory Framework in Moldova,  Legal courses to assist Moldovan European Integration, Szansa 2.0, Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska, Ustawa 2.0

Misja Instytutu Allerhanda

Realizując swoją misję Instytut Allerhanda pragnie przyczyniać się do ubogacania domeny publicznej poprzez dostarczanie wyników studiów i analiz dla instytucji powołanych do tworzenia i stosowania prawa w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności dla Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Rządowego Centrum Legislacji, Biura Analiz Sejmowych, czy też Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, OECD i innych organów, gremiów i agend międzynarodowych.

Instytut dostrzega ważny odcinek swojej misji w przekazywaniu wiedzy i doświadczeń Polski do krajów kroczących ścieżką transformacji ustrojowej, częściowo podobnej do tej, jaką Polska przeszła przez ostatnie dwie dekady. Instytut angażuje się w pomoc ekspercką, projekty badawcze i współpracę, zwłaszcza z Ukrainą oraz krajami Wspólnoty Niepodległych Państw.

Szczególnie istotne jest zaangażowanie się w wymianę ze wschodzącymi potęgami gospodarczymi, które już od dłuższego czasu odgrywają istotną rolę w wymianie handlowej. Chodzi tu przede wszystkim o Chiny i Indie. Na świecie istnieją liczne ośrodki badawcze i eksperckie zajmujące się prawnymi aspektami handlu oraz prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji na Dalekim Wschodzie. Instytut Allerhanda pragnie wyjść naprzeciw takim potrzebom ewidentnym również w Polsce i podjąć próbę wypełnienia tej istotnej niszy.

Dowiedz się więcej

odwiedź stronę Instytutu