Regulamin Projektu Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym

Edycja 2016/2017

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym edycja 2016 / 2017 (dalej: Allerhand Advocacy), który realizowany jest przez Instytut Allerhanda w ramach realizacji celów statutowych.

 

§ 2. Cel Allerhand Advocacy

 1. Celem projektu Allerhand Advocacy jest identyfikowanie wadliwie funkcjonujących regulacji prawnych i podejmowanie działań mających na celu eliminację nieprawidłowości w systemie obowiązującego prawa. Projekt nie służy świadczeniu usług prawnych w indywidualnych sprawach.
 2. Do pozostałych celów Allerhand Advocacy należą:
 1. Zwrócenie powszechnej uwagi na zauważone w ramach jego realizacji problemy prawne;
 2. Zwiększanie poziomu odpowiedzialności społecznej u biorących udział w projekcie Adeptów;
 3. Wzmocnienie przekazu o społecznej odpowiedzialności zaangażowanych w projekt kancelarii prawnych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 4. Umożliwienie Adeptom zdobycia praktycznego doświadczenia.

 

§ 3. Czas realizacji projektu

Allerhand Advocacy jest projektem realizowanym w sposób ciągły przez Instytut Allerhanda. Niniejszy Regulamin dotyczy „Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym edycja 2016 / 2017” i obowiązuje od dnia ogłoszenia do 10 lipca 2017 r.

 

 

II.UCZESTNICY PROJEKTU

§ 4. Uczestnicy Projektu Allerhand Advocacy

Uczestnikami projektu Allerhand Advocacy są: Instytut Allerhanda, Członkowie Rady Programowej, Kancelarie, Liderzy oraz Adepci.

 

§ 5. Adept

 1. Instytut Allerhanda rekrutuje adeptów, którzy prowadzić będą sprawy w ramach projektu Allerhand Advocacy (dalej: Adepci).
 2. Adeptami w ramach projektu Allerhand Advocacy mogą zostać studenci, którzy zostali przyjęci na przynajmniej III rok studiów na kierunkach takich jak prawo, ekonomia, finanse lub zarządzanie i którzy podpisali umowę w ramach projektu Allerhand Advocacy. W szczególnych okolicznościach, Adeptami mogą zostać również inne osoby, które podpisały umowę w ramach projektu Allerhand Advocacy.

§ 6. Zadania Adeptów

 1. Adept:
 1. zgłasza propozycje tematów do opracowania w ramach projektu Allerhand Advocacy, relewantnych z punktu widzenia celu projektu;
 2. współdziała w ramach grupy zadaniowej w rozumieniu § 23. niniejszego Regulaminu;
 3. stosuje się do zaleceń kierowanych do niego przez Lidera lub Instytut Allerhanda;
 4. bierze aktywny udział w spotkaniach organizowanych w ramach realizacji projektu Allerhand Advocacy;
 5. współorganizuje seminaria otwarte;
 6. wykonuje swoje obowiązki terminowo i z dochowaniem najwyższej staranności.
 1. Warunkiem ukończenia Projektu Allerhand Advocacy przez Adepta jest między innymi:
 1. sporządzenie przynajmniej jednej opinii prawnej lub pisma procesowego;
 2. udział w 80% spotkań w ramach Grupy zadaniowej;
 3. udział w spotkaniach comiesięcznych;
 4. udział w seminariach otwartych;
 5. uzyskanie pozytywnej oceny Lidera.

§ 7. Wykluczenie Adepta

Adept może zostać wykluczony z udziału w projekcie przez Lidera w uzgodnieniu z Instytutem Allerhanda w sytuacji:

 1. nieusprawiedliwionej nieobecności na comiesięcznym spotkaniu;
 2. uporczywym niewykonywaniu obowiązków określonych w przepisach niniejszego Regulaminu i umowy;
 3. rażącym naruszeniu zadań Adepta;
 4. rażącym naruszeniu pozostałych postanowień Regulaminu.

§ 8. Umowa z Adeptem

Szczegółowe warunki współpracy w ramach projektu Allerhand Advocacy, zakres obowiązków oraz uprawnienia Adepta określone zostają w umowie zawartej między Adeptem a Instytutem.

§ 9. Rada Programowa

 1. Instytut Allerhanda powoła Radę Programową projektu Allerhand Advocacy.
 2. Członkami Rady Programowej są podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polski, wykazujące się nienaganną etyką prowadzenia działalności, z którymi Instytut Allerhanda zawrze stosowną umowę.
 3. Przedstawicielem Członka Rady Programowej uczestniczącym w jej pracach jest oddelegowany przez niego prawnik wewnętrzny lub inny pracownik kadry kierowniczej lub menedżerskiej.

§ 10. Zadania Rady Programowej

 1. Rada Programowa jest ciałem o charakterze doradczym i opiniotwórczym, który udziela wsparcia merytorycznego w toku realizacji projektu.
 2. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
 3. uczestnictwo w spotkaniach comiesięcznych projektu Allerhand Advocacy;
 4. uczestnictwo w spotkaniach ewaluacyjnych projektu;
 5. uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym;
 6. wsparcie merytoryczne Adeptów w ramach projektu Allerhand Advocacy
 7. mentoring Adeptów Projektu;
 8. opiniowanie bieżących działań podejmowanych w ramach projektu Allerhand Advocacy;
 9. udział w procesie tworzenia planu rozwoju Allerhand Advocacy;
 10. promowanie projektu Allerhand Advocacy na zewnątrz, w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

§ 11. Umowa z Członkiem Rady Programowej

Szczegółowe warunki współpracy w ramach projektu Allerhand Advocacy, zakres obowiązków oraz uprawnienia Instytutu Allerhanda oraz Członka Rady Programowej określone zostają w umowie zawartej między Członkiem Rady Programowej a Instytutem.

§ 12. Kancelaria

 1. Kancelaria, to podmiot z którym Instytut Allerhanda zawarł umowę o współpracę w ramach projektu Allerhand Advocacy (dalej: Kancelaria). Instytut Allerhanda może zawrzeć umowę z więcej niż jedną Kancelarią w toku realizacji projektu.
 2. Uprawnienia różnych Kancelarii mogą mieć zróżnicowany charakter w zależności od warunków współpracy określonych w umowie między Instytutem Allerhanda a Kancelarią.
 3. W umowie między Instytutem Allerhanda a Kancelarią określone zostanie, jaki tytuł będzie nosić Kancelaria, spośród trzech, następujących określeń: Partner Strategiczny, Partner Projektu albo Kancelaria wspierająca.

§ 13. Zadania i uprawnienia Kancelarii

 1. Kancelaria udziela wsparcia finansowego w toku realizacji projektu Allerhand Advocacy.
 2. Do zadań Kancelarii należy w szczególności:
 3. uczestnictwo w spotkaniach comiesięcznych projektu Allerhand Advocacy;
 4. uczestnictwo w spotkaniach ewaluacyjnych projektu;
 5. uczestnictwo w spotkaniu podsumowującym;
 6. promowanie projektu Allerhand Advocacy na zewnątrz, w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
 7. Przedstawiciele Kancelarii mogą być uprawnieni do otrzymania sporządzonych przez Liderów opinii na temat Adeptów. Uprawnienie to będzie przyznane w umowie, o której mowa w §14.

§ 14. Umowa z Kancelarią

Szczegółowe warunki współpracy w ramach projektu Allerhand Advocacy, zakres obowiązków oraz uprawnienia Instytutu Allerhanda oraz Kancelarii określone zostają w umowie zawartej między Kancelarią a Instytutem na określoną edycję projektu.

§ 15. Lider

Lider organizuje pracę Adeptów oraz udziela im koniecznej pomocy merytorycznej. W zakres obowiązku lidera wchodzi między innymi:

 1. współpraca ze Adeptami i koordynowanie ich pracy;
 2. udzielanie rad i sugestii w zakresie swojego doświadczenia i najlepszej wiedzy co do przyjmowanych spraw i sposobów działania;
 3. dokonywanie wstępnej korekty pism i dokumentów przygotowywanych przez Adeptów;
 4. sporządzenie we współpracy z przedstawicielem Instytutu Allerhanda opinii na temat Adepta wraz z upływem  terminu realizacji umowy zawartej między nim a Instytutem Allerhanda;
 5. współpraca z Instytutem Allerhanda.

§ 16. Umowa z Kancelarią

Szczegółowe warunki współpracy w ramach projektu Allerhand Advocacy, zakres obowiązków i uprawnienia Instytutu Allerhanda oraz Lidera określone zostają w umowie zawartej między Liderem a Instytutem na określoną edycję projektu.

§ 17. Instytut Allerhanda

 1. Instytut Allerhanda inicjuje i koordynuje realizację projektu Allerhand Advocacy, rekrutuje jego Uczestników oraz udostępnia swoją infrastrukturę.
 2. Do obowiązków Instytutu Allerhanda należy w szczególności:
 1. zawieranie umów z Adeptami, Kancelarią i Członkami Rady Programowej;
 2. zorganizowanie comiesięcznych spotkań, spotkań ewaluacyjnych i spotkania podsumowującego;
 3. współorganizacja z Adeptami seminariów otwartych;
 4. koordynacja realizacji projektu;
 5. prowadzenie akcji promocyjnej projektu Allerhand Advocacy.

§ 18. Certyfikat i opinia

 1. Instytut Allerhanda przygotuje i wręczy Kancelarii, Członkom Rady Programowej oraz Adeptom zaświadczenia poświadczające udział w projekcie oraz charakter tego udziału.
 2. Liderzy we współpracy z przedstawicielem Instytutu Allerhanda przygotują opinię dotyczącą pracy danego Adepta w ramach projektu Allerhand Advocacy. Opinia Adepta może zostać przedstawiona do wglądu Kancelarii na warunkach określonych w § 13 ust. 3.

§ 19. Strona internetowa

Instytut Allerhanda prowadzi stosowną podstronę dla projektu Allerhand Advocacy, na której zamieszcza informacje na temat projektu oraz uczestników projektu wraz z ich logotypami.

 

III. REALIZACJA PROJEKTU ALLERHAND ADVOCACY

 

§ 20. Wyszukiwanie spraw i pierwsza selekcja

 1. Spośród spraw, które zostaną przedstawione na giełdzie pomysłów, wyłonione zostaną tematy będące przedmiotem prac w ramach projektu. Wybór będzie dokonywany spomiędzy pomysłów, które:
 2. Zostały zgłoszone przez Adeptów, Liderów, Członków Rady Programowej, przedstawicieli Kancelarii lub Instytutu Allerhanda, jako istotne z punktu widzenia celu projektu Allerhand Advocacy;
 3. Zostały zgłoszone Instytutowi Allerhanda przez podmioty zewnętrzne, w szczególności przez inne organizacje pozarządowe, jednostki samorządowe oraz osoby fizyczne i z wynikiem pozytywnym przeszły wstępną selekcję przeprowadzoną pod kątem zgodności z celem projektu.
 4. Zgłaszane sprawy nie mogą mieć charakteru komercyjnego, co oznacza, iż nie mogą w sposób bezpośredni lub pośredni przysporzyć korzyści majątkowych zgłaszającym je podmiotom, jak również nie mogą mieć na celu realizacji partykularnych interesów uczestników projektu.
 5. Na określonych w umowie z Kancelarią warunkach, może być ona uprawniona do wiążącego proponowania tematu, z zastrzeżeniem, że będzie on realizował cele Projektu oraz spełniał wymogi określone w niniejszym Regulaminie. Zarząd Instytutu Allerhanda jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu co do tematu zgłoszonego na określonych w tym ustępie warunkach.

§ 21. Wybór spraw do procedowania

 1. Wybór spraw do procedowania w ramach projektu Allerhand Advocacy dokonywany jest w formie głosowania.
 2. Do głosowania uprawniony jest każdy Adept, każdy Lider, jeden przedstawiciel Kancelarii i jeden przedstawiciel Instytutu. Głos przedstawiciela Kancelarii i głos Lidera liczony jest podwójnie.
 3. W przypadku wyboru sprawy zgłoszonej przez podmiot, o którym mowa w § 20 ust. 1 lit. b, przed rozpoczęciem procedowania, podmiot ten zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że celem procedowania nad sprawą nie jest świadczenie indywidualnej pomocy prawnej. W razie braku złożenia takiego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez Instytut Allerhanda, sprawa zostaje odrzucona i w jej miejsce przyjęta zostaje inna sprawa. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 22. Przeszkody do przyjęcia sprawy

 1. Nie zostanie przyjęta sprawa, której procedowanie mogłoby zaszkodzić w jakikolwiek sposób dobremu imieniu Instytutu, Członka Rady Programowej lub Kancelarii lub narazić Instytut, Członka Rady Programowej lub Kancelarię na szkodę.
 2. Nie zostanie przyjęta sprawa, która ma charakter komercyjny w rozumieniu § 20 ust. 2 lub  która ma na celu realizację partykularnych interesów.
 3. W przypadku, gdy którakolwiek z przesłanek wymienionych w punkcie powyższym ujawni się dopiero w toku procedowania sprawy, jej ewentualne dalsze prowadzenie lub podejmowanie innych działań związanych z realizacją projektu w tym zakresie, zostaje omówione przez przedstawiciela Instytutu Allerhanda, Członków Rady Programowej, przedstawicieli Kancelarii i Liderów. Wypracowany rezultat, przedstawiany zostaje do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi Instytutu Allerhanda. Zgoda Zarządu Instytutu Allerhanda jest przesłanką bezwzględna podjęcia jakichkolwiek dalszych działań w niniejszej sprawie.
 4. Instytut Allerhanda zastrzega sobie, że w razie oczywistego braku zgody między Członkami Rady Programowej, przedstawicielami Kancelarii i Liderami co do dalszego losu sprawy, Zarząd Instytutu Allerhanda ma głos decydujący.

§ 23. Grupy zadaniowe

 1. Instytut Allerhanda powołuje do życia grupy zadaniowe liczące od 3 do 7 Adeptów na czele których stoją Liderzy (dalej: Grupy zadaniowe).
 2. Grupy zadaniowe spotykają się z częstotliwością przynajmniej 1 raz w tygodniu w siedzibie Instytutu Allerhanda lub w innym, wybranym przez siebie miejscu w celu realizacji zadań określonych przepisami niniejszego Regulaminu, przepisami umów oraz zadań, o których realizacji zdecydowano na comiesięcznych spotkaniach projektu.
 3. Każda z Grup zadaniowych zobowiązana jest przedstawiać na comiesięcznych spotkaniach projektu o których mowa w ust. 2 oraz na każde żądanie Członka Rady Programowej, przedstawiciela Kancelarii lub Instytutu informacje o postępach prac nad prowadzonymi przez siebie sprawami.

§ 24. Sprawy niepodlegające zamknięciu

 1. W sytuacji, gdy na koniec cyklu realizacji projektu pozostają sprawy, które wymagają dalszego procedowania (sprawy niepodlegające zamknięciu), o ich losie decydują w porozumieniu Członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Kancelarii, Liderzy i przedstawiciel Instytut Allerhanda.
 2. Sprawa niepodlegająca zamknięciu to sprawa, której nie można zamknąć bez poważnego uszczerbku dla sprawy, w szczególności z powodu możliwości upływu terminu prawa materialnego lub procesowego lub nieodwracalnego niebezpieczeństwa naruszenia lub utraty dobra chronionego prawem.

§ 25. Zamknięcie sprawy

 1. W toku realizacji projektu sprawa podlega zamknięciu, gdy:
 2. W ocenie Instytutu Allerhanda, Członków Rady Programowej, Kancelarii, Liderów i Adeptów, sprawa została przez nich rozwiązana albo na problem zwrócono publiczną uwagę (mediów, środowisk prawniczych) tak, że jej dalsze prowadzenie nie przyniesie dodatkowych wymiernych rezultatów;
 3. W ocenie Instytutu Allerhanda, Członków Rady Programowej, Kancelarii, Liderów i Adeptów wyczerpano wszystkie dostępne możliwości działania bez względu na to, czy odniosły one rezultat i nie istnieje lub istnieje jedynie znikome prawdopodobieństwo, że w ciągu tego cyklu realizacji projektu pojawią się dodatkowe możliwości działania;
 4. Pojawiły się następczo przeszkody o których mowa w § 22.
 5. Instytut Allerhanda zastrzega sobie, że w razie oczywistego braku zgody między Członkami Rady Programowej, przedstawicielami Kancelarii i Liderami co do dalszego losu sprawy, Zarząd Instytutu Allerhanda ma głos decydujący.

 

 

IV. STYPENDIUM

 

§ 26. Stypendium

 1. Najbardziej zaangażowanym w realizację projektu Adeptom przyznane zostanie przez Instytut stypendium ze środków przekazanych Instytutowi przez Kancelarie wspierające projekt.
 2. Wysokość puli stypendiów Instytut ogłosi w ciągu miesiąca od rozpoczęcia nowej edycji projektu.
 3. Wyłonienia najbardziej zaangażowanych Adeptów wraz z decyzją o przyznanych kwotach stypendiów dokonują Liderzy w konsultacji z przedstawicielami Instytutu oraz Kancelarii, przy uwzględnieniu dostępnej puli stypendiów oraz z zastrzeżeniem, że kwota stypendium przyznanego jednemu Adeptowi nie może przekroczyć 3.000 zł. Kancelariom przysługuje prawo sprzeciwu co do przyznania stypendium Adeptowi.

 

 

V. NADZÓR NAD PROWADZENIEM PROJEKTU

§ 27. Spotkanie ewaluacyjne

 1. Instytut Allerhanda zorganizuje dwa spotkania ewaluacyjne w toku realizacji projektu.
 2. Jedno spotkanie ewaluacyjne zorganizowane zostanie w terminie od 15 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r., drugie spotkanie ewaluacyjne zorganizowane zostanie w terminie od 15 maja do 30 czerwca 2017 r.
 3. W spotkaniach ewaluacyjnych uczestniczyć będą Członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Kancelarii, przedstawiciele Instytutu Allerhanda, Liderzy oraz Adepci.
 4. Celem spotkań ewaluacyjnych, o których mowa w niniejszym paragrafie jest analiza i ocena funkcjonowania projektu Allerhand Advocacy.

§ 28. Spotkanie podsumowujące

Instytut Allerhanda zorganizuje spotkanie podsumowujące działalność w ramach projektu Allerhand Advocacy w terminie od 1 czerwca do 10 lipca 2016 r., w którym uczestniczyć będą Członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Kancelarii, przedstawiciele Instytutu Allerhanda, Liderzy, Adepci oraz inne zaproszone osoby.

 

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

§ 29. Konflikt interesów

 1. Każda osoba zaangażowana w działalność w ramach projektu Allerhand Advocacy jest obowiązana niezwłocznie zgłosić podejrzenie zaistnienia konfliktu interesów Liderom i Instytutowi Allerhanda.
 2. Przez konflikt interesów rozumie się każdą sytuację, gdy dana osoba była zaangażowana wcześniej w działalność w sprawie, która teraz podlega procedowaniu w ramach projektu Allerhand Advocacy i przez co jej obecnemu działaniu można by zarzucić brak przymiotu obiektywizmu, bezstronności, niezależności lub rzetelności.

§ 30. Klauzula poufności

 1. Uczestnicy projektu Allerhand Advocacy  zobowiązują się:
 1. zachować w tajemnicy Informacje Poufne;
 2. wykorzystywać lub stosować Informacje Poufne wyłącznie na użytek określony przez Instytut;
 3. nie wykorzystywać, nie kopiować, nie przetwarzać, nie ujawniać ani nie stosować Informacji Poufnych do żadnego innego celu niż cele realizacji projektu;
 4. zapewnić odpowiedni i bezpieczny sposób przechowywania wszystkich Informacji Poufnych otrzymanych w formie materialnej w czasie, gdy znajdują się one pod Jego pieczą lub pod Jego kontrolą oraz
 5. na prośbę Instytutu niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały zawierające jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze wszystkimi kopiami
 6. Przez Informację Poufną Uczestnicy rozumieją wszystko to, o czym dowiedzieli się w czasie, gdy byli związani niniejszym Regulaminem. Tajemnicą tą objęte są w szczególności: wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące projektów, działań, planów Instytutu, uzyskane z jakiegokolwiek źródła, niezależnie od nośnika informacji i miejsca, w którym się znajdują.
 7. Zobowiązania Uczestników określone w niniejszym Regulaminie nie mają zastosowania do Informacji Poufnych:
 8. które w dniu ujawnienia są publicznie upowszechnione, tj. zgodnie
  z prawem może się z nimi zapoznać nieoznaczony krąg osób, np. dane
  w publicznie dostępnych rejestrach, publikacjach itp.,
 9. których ujawnienie wymagane jest od stron na mocy przepisów prawa.

§ 31 .Zmiana Regulaminu

 1. Uprawnionym do zmiany niniejszego Regulaminu jest wyłącznie Instytut Allerhanda.
 2. Zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej.

§ 32. Obowiązywanie

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.